PUBLIC WORKSHOP

“ความขัดแย้งภายนอก

คือ

ภาพสะท้อนความขัดแย้งภายในตัวเรา”

วิกฤตปัญหาชีวิต ความขัดแย้งหลายอย่าง ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะแค่ปัจจัยภายนอกหากเป็นเพราะความขัดแย้งภายนอกคือภาพสะท้อนความขัดแย้งภายในตัวเรา

DOJO Spirit สนใจกระบวนการชีวิตของมนุษย์ในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ การค้นหาความหมายของชีวิต การเลือกเดินบนเส้นทางที่รักเราเชื่อว่าความรู้ที่เราร่ำเรียนมาจากโรงเรียนจากระบบ ความรู้ประสบการณ์ด้านธุรกิจและการทำงานหากินเป็นเรื่องดี แต่ว่าความรู้เหล่านี้เป็นความรู้เกี่ยวกับโลกภายนอก และเราก็เชื่อว่ามีความรู้อีกด้านหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของมนุษย์เช่นกัน นั่นคือ การเรียนรู้เข้าใจตนเอง

 

DOJO Spirit หลอมรวมภูมิปัญญาของมนุษยชาติที่ลึกซึ้งหลายๆ แขนง ทั้งตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกัน โดยศาสตร์เหล่านั้นว่าด้วยการเติบโตด้านใน วุฒิภาวะ และจิตวิญญาณ และเราเชื่อว่า คนทุกคนมีของขวัญบางอย่างที่รอคอยการออกมา เพื่อแบ่งบันให้กับโลกใบนี้

DOJO Public Workshop เป็นความตั้งใจของเราในการเป็นพื้นที่บ่มเพาะการเติบโตด้านใน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เป็นชุมชน (Community) เป็นกัลยาณมิตรต่อการเรียนรู้ขัดเกลาตนเอง

AGILE LEADERSHIP: Transformation from Inside Out

"เราจะเปลี่ยนตัวเองเป็น Agile Leader เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ Agile Organization ได้อย่างไร?"่ สร้าง Agile Leadership & Mindset ให้ผู้นำการเปลี่ยนแปลง สู่การเป็น Agile Organization ที่ส่งเสริม Business Agility และเรียนรู้เคล็ดลับการทำ Agile Transformation ให้ประสบความสำเร็จ

FACILITATING HEALTHY CONFLICT AT WORKPLACE

ปลดล็อคให้คนกล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การร่วมคิดแก้ปัญหาที่สำคัญของทีมและองค์กรได้

Leader as Facilitator: Change Agent Development Program (Intensive Course)

ต้องเป็น Change Agent ต้องสื่อสารให้คนในองค์กรตื่นตัว รู้สึกถึงความเร่งด่วนสำคัญ (Sense of Urgency) เพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร? 

Facilitation Skills for Leader, Coach & Consultant (Intensive Course)

การเปลี่ยนแปลงองค์กรที่มีพลัง ไม่ได้เกิดเพราะผู้คนถูกสั่ง กดดัน บังคับให้เปลี่ยน แต่เกิดจากการที่ผู้นำสามารถค้นหาวาระที่ทุกฝ่ายให้คุณค่าความสำคัญ จนทุกคนอยากเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน

Leader as Facilitator: Change Agent Development Program (Foundation)

หากเราเป็นผู้นำแบบ Facilitator งานจะต้องง่าย ลื่นไหล ผู้คนจะรู้สึกมีคุณค่า อยากเข้ามามีส่วนร่วม และช่วยเหลือให้งานเสร็จสมบูรณ์ Facilitator คือ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ในโลกยุคใหม่ ที่เชื่อในการมีส่วนร่วมของผู้คน

Leader as Facilitator: Change Agent Development Program (Module 1: Foundation)

แก่นของการเป็น Facilitator ในงานพัฒนาองค์กร คือการสร้างการมีส่วนร่วม ให้ผู้คนรู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่ง มีความเป็นเจ้าของ (Ownership) และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ไปด้วยกัน ซึ่งตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงแบบควบคุมสั่งการ (Top Down/ Command & Control)

The Art & Science of Facilitation (Module 1: Foundation)

ผู้นำแบบ Facilitator คือ วิถีแห่งผู้นำในโลกยุคใหม่ที่เชื่อในการมีส่วนร่วมของผู้คนในการสร้างการเปลี่ยนแปลง ที่ซึ่งผู้คนต้องการการรับฟัง ความเท่าเทียม และการมองเห็นคุณค่าในความแตกต่าง

BECOMING A BETTER LEADER: Leading Team During Crisis

“ในวิกฤตนี้ เราจะเป็นผู้นำที่ดียิ่งขึ้น ให้ทีมงานร่วมคิด ร่วมมือกันแก้ปัญหา นำพาองค์กรให้อยู่รอดและไปต่อได้อย่างไร?”

BECOMING A BETTER LEADER

เราจะเป็นผู้นำที่ดียิ่งขึ้น ให้ทีมงานกล้าคิด กล้าพูด และร่วมมือกันได้อย่างไร?

Print Friendly, PDF & Email