COMMUNICATION & ORGANIZATIONAL CHANGE

องค์กรของคุณ มีปัญหานี้หรือไม่?

  • คนในทีมงาน/องค์กร ไม่เปิดใจรับฟังกัน

ในห้องประชุมเงียบ ไม่มีใครกล้าพูด แต่ออกมาคุยกันนอกห้อง

  • ทีมงานเป็นคนเก่ง มีประสบการณ์ แต่คุยกันไม่รู้เรื่อง

ต่างคนต่างยึดถือมุมมองความคิดของตัวเอง ทำงานร่วมกันยาก

 

องค์กรควรสร้างการตระหนักรู้ให้บุคคลากรเห็นถึงความสำคัญของการฟังอย่างเปิดรับและไม่ด่วนตัดสิน ที่จะนำไปสู่การทำงานร่วมกันได้อย่างเข้าใจยอมรับกันมากขึ้น  เมื่อฝึก “การฟัง” ได้อย่างมีคุณภาพดีแล้ว สามารถต่อยอดสู่กระบวนการคิดแก้ปัญหาร่วมกันได้

Deep Listening at Work

หลักสูตรนี้ถ่ายทอดหัวใจของการฟัง อันเป็นการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือ และนำไปสู่กระบวนการคิดร่วมกัน

Print Friendly, PDF & Email