LEADERSHIP DEVELOPMENT

DOJO Spirit ได้ออกแบบหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อพัฒนาผู้นำให้เป็นผู้สร้างความร่วมมือ ที่สามารถดึงศักยภาพของทีมงานออกมาได้ โดยกระบวนการเรียนรู้แบ่งเป็น module เพื่อให้ได้ผู้นำที่มีคุณลักษณะและศักยภาพ ดังนี้

  1. ผู้นำที่ไม่ใช่แค่สร้างผู้ตาม แต่เป็นผู้นำที่สร้างผู้นำ
  2. ผู้นำที่ไม่ใช่แค่ใช้แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic value) แต่สร้างแรงจูงใจภายในให้ผู้คน (Intrinsic value)
  3. ผู้นำที่หลอมรวมและใช้ศักยภาพของผู้คนที่แตกต่างหลากหลายได้อย่างสร้างสรรค์และมีพลัง
  4. ผู้นำผู้รับฟัง ผู้ที่สามารถตั้งคำถามและสามารถดึงศักยภาพของคนในทีมออกมาได้ (Leader as a coach)
  5. ผู้นำที่สามารถสร้างพลังร่วมหรือการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในทีมงาน / องค์กรได้ (Facilitative leadership)
Leader as Facilitator

Facilitation เป็นศาสตร์และศิลป์ของผู้นำยุคใหม่ ที่เชื่อในการมีส่วนร่วมของผู้คนในการสร้างการเปลี่ยนแปลง

Facilitator & Change Agent Development Program

ผู้นำแบบ Facilitator & Change Agent ที่ถือเป็นบทบาทและกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กรยุคใหม่ ให้มีทักษะในการบริหารทีมงานและองค์กรอย่างมีส่วนร่วม เกิดความไว้วางใจ แรงบันดาลใจและเป็นหนึ่งเดียว

Print Friendly, PDF & Email