May 2017

CONFLICT FACILITATION

เราเชื่อว่า การที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหาคือจุดเริ่มต้นที่ดีในการหาทางออกอย่างยั่งยืน สิ่งสำคัญที่สุดคือ เมื่อเกิดปัญหาหรือความขัดแย้ง ผู้คนในองค์กรจะสามารถพลิกความขัดแย้งให้เป็นโอกาสในการเติบโตหรือพัฒนาองค์กรได้อย่างสร้างสรรค์

22 05 2017 / Posted by Admin
LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM

Leader แตกต่างจาก Manager เพราะการมีภาวะผู้นำ (Leadership)อาจไม่ได้มาเพราะรับตำแหน่ง หากเป็นเพราะสิ่งที่ผู้คนให้เรา เคารพนับถือเรา มีความเป็นผู้ใหญ่ ดูแลคนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้นำที่ได้ใจคนและได้งาน

22 05 2017 / Posted by admin
Conflict Management at Work

“ความขัดแย้งคือโอกาสในการเติบโตของผู้คนและองค์กร”

22 05 2017 / Posted by admin
Turn conflict to collaboration

เปลี่ยนความขัดแย้ง ไปสู่ความร่วมมือ Turn conflict to collaboration เมื่อต้องทำงานอยู่ในบทบาทที่ดูแลความต้องการของหลายๆฝ่าย และบ่อยครั้งแต่ละฝ่ายขัดแย้งเห็นไม่ตรงกัน

22 05 2017 / Posted by admin
Cross-Functional Collaboration

“การสร้าง “ความร่วมมือ” เป็นทั้งเรื่อง Mindset และกลยุทธ์การทำงาน”

22 05 2017 / Posted by Admin
Complex Problem Solving

Complex Problem Solving เราใช้ปัญหา/ความท้าทายจริงขององค์กรเป็นโจทย์ในการพัฒนาทีมและภาวะผู้นำ

22 05 2017 / Posted by admin
Dialogue for Organization Development

ไดอะล็อค (Dialogue) คือ วิถีใหม่ของการพูดคุยและการคิดร่วมกัน เป็นพื้นที่ของการรับฟัง พูดคุยอย่างมีส่วนร่วม ด้วยความเคารพให้เกียรติเท่าเทียม ไดอะล็อคจึงเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ที่สามารถนำมาบ่มเพาะให้เกิดขึ้นในวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

22 05 2017 / Posted by admin
Deep Listening at Work

หลักสูตรนี้ถ่ายทอดหัวใจของการฟัง อันเป็นการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือ และนำไปสู่กระบวนการคิดร่วมกัน

22 05 2017 / Posted by admin
Collaborative Leadership Development Program

Collaborative Leadership Development Program สร้างผู้นำผู้สร้างความร่วมมือ 4 Modules (2 วัน / Module รวม 8 วัน)

22 05 2017 / Posted by admin
IN-DEPTH TRAINING

DOJO Spirit เชื่อเรื่องพลังของคนรุ่นใหม่ และเราเชื่อเรื่องการสร้างผู้นำที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กร สังคม และประเทศ เราสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมการเป็น Facilitator สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะกระบวนกร (Facilitator) เพื่อการฝึกฝนบ่มเพาะภาวะผู้นำที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริง รวมไปถึงผู้ที่สนใจการฝึกฝนลงลึกเพื่อการเป็น Facilitator, Trainer และการเติบโตด้านในของตนเอง

22 05 2017 / Posted by admin