IN-HOUSE TRAINING

DOJO Spirit เน้นการออกแบบ Solutions และหลักสูตรอบรมให้เหมาะกับปัญหาความท้าทายของแต่ละองค์กร
โดยแนวทางของเราคือ การใช้ปัญหา/ความท้าทายในการทำงานจริงเป็นโจทย์ให้ทีมงานฝึกฝนการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ ไปพร้อมกับการร่วมคิด หาทางออกให้กับปัญหาจริงที่องค์กรเผชิญอยู่

.

องค์กรของคุณ มีปัญหาเหล่าหรือไม่?

  • ทีมงานเป็นคนเก่ง มีประสบการณ์ แต่คุยกันไม่รู้เรื่อง ต่างคนต่างยึดถือมุมมองความคิดของตัวเอง ทำงานร่วมกันยาก
  • ต่างฝ่าย ต่างแผนกที่ต้องทำงานด้วยกัน แต่ไม่คุยกัน เมื่อเกิดปัญหา มักโยนความผิด ปกป้องตัวเอง
  • บางหน่วยงานในองค์กร รู้สึกไม่ได้รับการมองเห็นคุณค่า จึงขาดแรงจูงใจในการทุ่มเททำงาน และไม่ได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่
  • การเปลี่ยนแปลงองค์กรเต็มไปด้วยแรงต้าน แม้เป็นทิศทางนโยบายที่ดี แต่ผู้คนไม่เปิดรับ เกิดเป็นคลื่นใต้น้ำ
  • องค์กรทุ่มงบมากมายไปกับการอบรม แต่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง คนเรียนไม่ได้นำกลับไปใช้ ไม่มีการฝึกฝนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
  • องค์กรมีเวลาและงบประมาณที่จำกัด แต่จำเป็นต้องสร้างทีม เพื่อพัฒนาธุรกิจให้อยู่รอดเติบโต ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

.

 

In-House Training Program

1. COLLABORATION & TEAM WORK — Read More —

Signature Program

Oneness Team: Team-Building for Collaboration

“การเปิดใจพูดคุย มองเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน คือ หัวใจของการสร้างทีม”

— Read More — 

.

Cross-Functional Collaboration

การสร้าง “ความร่วมมือ” เป็นทั้งเรื่อง Mindset และกลยุทธ์การทำงาน

— Read More —

.

Collaborative Problem Solving

“แก้ปัญหาจริงขององค์กรที่เร่งด่วน ซับซ้อน และมองไม่เห็นทางออก”

— Read More —

.

.

2. COMMUNICATION & ORGANIZATIONAL CHANGE — Read more —

Signature Program

Deep Listening at Work

“การฟังอย่างลึกซึ้งเป็นหัวใจของการสร้างความไว้วางใจ

สร้างความร่วมมือ ซึ่งนำไปสู่การคิดแก้ปัญหาร่วมกัน”

— Read More — 

.

Feedback Culture

“หลักสูตรนี้ถ่ายทอดหัวใจของการให้และการเปิดรับ FEEDBACK

ที่จะช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับการเติบโตของผู้คนและองค์กร”

— Read More — 

.

.

3. CONFLICT FACILITATION & MANAGEMENT  — Read More —

Signature Program

Conflict Management at Work   

“ความขัดแย้งคือโอกาสในการเติบโตของผู้คนและองค์กร”

– – Read More —

.

4. LEADERSHIP DEVELOPMENT — Read More —

Signature Program

Facilitator & Change Agent Development Program

ผู้นำแบบ Facilitator & Change Agent ที่ถือเป็นบทบาทและกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กรยุคใหม่

— Read More —

.

Collaborative Leadership Development Program

ผู้นำผู้สร้างความร่วมมือ เห็นคุณค่าของทีมงาน และสามารถนำพาการเรียนรู้ ดึงศักยภาพของทีมงานออกมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

— Read More —

.

.

.

สนใจปรึกษาปัญหาองค์กร/หลักสูตรฝึกอบรม

ติดต่อ :   โทร 083 008 5588, 081 809 5525

Contact@DojoSpirit.co

www.dojospirit.co

.

.

Print Friendly, PDF & Email