Our Profile

Praweena Sriprayoonsakul

ประวีณา ศรีประยูรสกุล (โค้ชนา) Agile Coach และที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงองค์กรแบบ Agile (Agile Transformation to Agile Organization) ทีมีประสบการณ์มามากกว่า 10 ปี รวมถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการช่วยองค์กรตั้งวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการทำงานแบบ Agile (Vision, Strategy & OKRs)

04 01 2024 / Posted by Admin
Chalermpon Wongthayaniti

CHALERMPON WONGTHAYANITI - Facilitator & Consultant - Organization Development & Learning Evaluation

04 01 2024 / Posted by Admin
Weranuch Wongwatanakul

WERANUCH WONGWATANAKUL, Facilitator & Consultant for Leadership Development and People Transformation

13 09 2022 / Posted by Admin
Oam Ratanakarn

โอม รัตนกาญจน์ - วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผู้นำ เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กร

22 08 2018 / Posted by Admin