CONSULTING

DOJO Spirit เน้นการออกแบบออกแบบกระบวนการเรียนรู้/หลักสูตรอบรมให้เหมาะสมกับปัญหาของแต่ละองค์กร ทั้งนี้ เราให้บริการตั้งแต่การให้คำปรึกษา (Consulting) การวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหาองค์กร (Diagnosis) และการออกแบบกระบวนการ/หลักสูตรอบรมเพื่อแก้ไขปัญหา (Process and solution design)

DOJO Spirit ให้ความใส่ใจในการให้คำปรึกษา (Consulting) และออกแบบกระบวนการเรียนรู้/หลักสูตรอบรม เพื่อฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในการรับมือกับความขัดแย้งในองค์กร เราออกแบบให้ฝึกฝนทักษะไปพร้อมกับกระบวนการแก้ปัญหาที่องค์กรเผชิญอยู่ โดยเชื่อว่าการที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหาคือจุดเริ่มต้นที่ดีในการหาทางออกอย่างยั่งยืน สิ่งสำคัญที่สุดคือ เมื่อเกิดปัญหาหรือความขัดแย้ง ผู้คนในองค์กรจะสามารถพลิกความขัดแย้งให้เป็นโอกาสในการเติบโตหรือพัฒนาองค์กรได้อย่างสร้างสรรค์

CONFLICT FACILITATION

เราเชื่อว่า การที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหาคือจุดเริ่มต้นที่ดีในการหาทางออกอย่างยั่งยืน สิ่งสำคัญที่สุดคือ เมื่อเกิดปัญหาหรือความขัดแย้ง ผู้คนในองค์กรจะสามารถพลิกความขัดแย้งให้เป็นโอกาสในการเติบโตหรือพัฒนาองค์กรได้อย่างสร้างสรรค์

WORKING WITH CONFLICT AND CHANGE

ศิลปะการทำงานกับความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงอย่างไร้แรงต้าน “เราไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยความคิดแบบเดียวกับที่เราสร้างปัญหานั้นขึ้นมา” – อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM

Leader แตกต่างจาก Manager เพราะการมีภาวะผู้นำ (Leadership)อาจไม่ได้มาเพราะรับตำแหน่ง หากเป็นเพราะสิ่งที่ผู้คนให้เรา เคารพนับถือเรา มีความเป็นผู้ใหญ่ ดูแลคนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้นำที่ได้ใจคนและได้งาน

Print Friendly, PDF & Email