CONFLICT FACILITATION & MANAGEMENT

จุดเริ่มต้นของการบริหารความขัดแย้งคือการหา common ground หรือคุณค่าที่คนในองค์กรต้องการร่วมกัน (เช่น ความร่วมมือ การมองเห็นคุณค่า ความสำเร็จ) และอีกมิติหนึ่งคือ การสร้างระบบนิเวศให้ทีมงานเรียนรู้ที่จะแปรเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นพลังแห่งความสร้างสรรค์และเป็นโอกาสในการช่วยให้ผู้คนและองค์กรเติบโตไปด้วยกัน

Turn conflict to collaboration

เปลี่ยนความขัดแย้ง ไปสู่ความร่วมมือ Turn conflict to collaboration เมื่อต้องทำงานอยู่ในบทบาทที่ดูแลความต้องการของหลายๆฝ่าย และบ่อยครั้งแต่ละฝ่ายขัดแย้งเห็นไม่ตรงกัน

Print Friendly, PDF & Email