January 2020

Leader as Facilitator

Facilitation เป็นศาสตร์และศิลป์ของผู้นำยุคใหม่ ที่เชื่อในการมีส่วนร่วมของผู้คนในการสร้างการเปลี่ยนแปลง

07 01 2020 / Posted by Admin
Facilitator Development Program

เพื่อพัฒนาผู้นำแบบ Facilitator ให้มีทักษะในการบริหารทีมงาน และสร้างความร่วมมือในองค์กร

07 01 2020 / Posted by Admin