CONFLICT FACILITATION

CONFLICT FACILITATION

in consulting service

CONFLICT FACILITATION

เราเชื่อว่า การที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหาคือจุดเริ่มต้นที่ดีในการหาทางออกอย่างยั่งยืน สิ่งสำคัญที่สุดคือ เมื่อเกิดปัญหาหรือความขัดแย้ง ผู้คนในองค์กรจะสามารถพลิกความขัดแย้งให้เป็นโอกาสในการเติบโตหรือพัฒนาองค์กรได้อย่างสร้างสรรค์

Print Friendly, PDF & Email