Feedback For Continuous Improvement

.

“หลักสูตรนี้จะเป็นการถ่ายทอดหัวใจของการให้และเปิดรับ FEEDBACK ที่จะช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับการเติบโตของผู้คนและองค์กร

.

FEEDBACK FOR CONTINUOUS IMPROVEMENT

การให้ Feedback เพื่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

ปัญหาในองค์กร
 • ทีมงานไม่กล้าให้ Feedback กันอย่างตรงไปตรงมา เพราะกลัวเสียความสัมพันธ์
 • แม้ให้ Feedback ด้วยเจตนาดี แต่อีกฝ่ายไม่เปิดใจรับฟัง กลายเป็นความเข้าใจผิดและเกิดเป็นความขัดแย้ง
 • ให้ Feedback ไปแล้ว แต่ผู้รับกลับปฏิบัติเหมือนเดิม ไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
 • การให้และการเปิดรับ Feedback ยังไม่เป็นวัฒนธรรมองค์กร เวลามีปัญหา มักคุยกันอยู่ในกลุ่มของตนเอง ไม่เป็นไปเพื่อการร่วมพัฒนาผู้คนและองค์กร
.

.

ทางออก

การให้และการเปิดรับ Feedback สำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพทีมงานและองค์กร

 

การให้ Feedback เพื่อประเมินผลงานเพียงแค่ปีละหนึ่งหรือสองครั้ง อาจไม่ได้ช่วยให้ทีมงานพัฒนาศักยภาพ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ทันต่อการรับมือกับความท้าทายทางธุรกิจ ดังนั้น แนวทางที่ยั่งยืนคือ ผลักดันการให้และการเปิดรับ Feedback ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

 

ปัจจัยสู่ความสำเร็จคือ ผู้นำ/ผู้บริหาร ต้องเป็น Role model ในการเปิดรับ Feedback

จุดเริ่มต้นคือผู้นำและทีมงานควรฝึกฝนทักษะการให้และการเปิดรับ Feedback รวมถึงมี Mindset ที่ถูกต้อง (Growth Mindset) เพื่อสร้างการเรียนรู้และการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) โดยหลักสูตรนี้จะถ่ายทอดหัวใจและเครื่องมือสำคัญของการให้และการเปิดรับ Feedback ที่ใช้ได้จริงในกระบวนการทำงาน อีกทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจที่แน่นแฟ้นมากขึ้นระหว่างผู้ให้และผู้รับ

.

.

สิ่งที่จะได้เรียนรู้
 • Why “Feedback Culture”?ทำไม Feedback จึงต้องเป็นวัฒนธรรมองค์กร
 • Mindset of Giving and Receiving Feedback: ทัศนคติในการเป็นผู้ให้และผู้รับ Feedback 
 • Feedback as a Gift: Feedback อย่างไรให้เป็นดั่งของขวัญเพื่อการเติบโต
 • Perfect Timing: การเลือกช่วงเวลาและวาระที่เหมาะสมต่อการให้ Feedback
 • Giving Observation: ศิลปะในการพูดถึง “สิ่งที่เกิดขึ้นจริง (Observation)” โดยไม่ตัดสินตีความ และทำให้อีกฝ่ายเปิดใจรับฟัง
 • Coaching Feedback: การให้ Feedback เชิงโค้ชชิ่ง เพื่อการพัฒนาศักยภาพทีมงาน
 • Feedback Culture: การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดรับ Feedback
.
กระบวนการ
 • โปรแกรมเบื้องต้น เวิร์คชอป 2 วัน
 • โปรแกรมต่อเนื่อง เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน 3-6 เดือน
.
สนใจปรึกษาปัญหาองค์กร/หลักสูตรฝึกอบรม

ติดต่อ : โทร 083 008 5588

Contact@DOJOSpirit.co

www.dojospirit.co

.

.

Print Friendly, PDF & Email