June 2020

Facilitator ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่กับการเปลี่ยนแปลงองค์กร

แก่นของการเป็น Facilitator ในงานพัฒนาองค์กร คือการสร้างการมีส่วนร่วม ให้ผู้คนรู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่ง มีความเป็นเจ้าของ (Ownership) และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ไปด้วยกัน

10 06 2020 / Posted by Admin
บทสัมภาษณ์ "พลิกความขัดแย้ง เปลี่ยนแปลงชีวิต"

...

20 06 2020 / Posted by Admin