January 2021

Leader as Facilitator: Change Agent Development Program (Intensive Course)

...

28 01 2021 / Posted by Admin
Leader as Facilitator: Change Agent Development Program (Intensive Course)

ต้องเป็น Change Agent ต้องสื่อสารให้คนในองค์กรตื่นตัว รู้สึกถึงความเร่งด่วนสำคัญ (Sense of Urgency) เพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร? 

09 01 2021 / Posted by Admin