Our Profile

Oam Ratanakarn

โอม รัตนกาญจน์ - วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผู้นำ เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กร

Praweena Sriprayoonsakul

ประวีณา ศรีประยูรสกุล (โค้ชนา) Agile Coach และที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงองค์กรแบบ Agile (Agile Transformation to Agile Organization) ทีมีประสบการณ์มามากกว่า 10 ปี...

Print Friendly, PDF & Email