Services

 

CONSULTING

DOJO Spirit เชื่อว่าแต่ละองค์กรมีปัญหาและบริบทแตกต่างกัน เราให้บริการการให้คำปรึกษา (Consulting) การวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหาองค์กร (Diagnosis) และการออกแบบกระบวนการ/หลักสูตรอบรมเพื่อแก้ไขปัญหา (Process and solution design) เพื่อหาทางออกที่ยั่งยืนและเหมาะสมกับแต่ละองค์กร

 

IN-HOUSE TRAINING

DOJO Spirit พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับองค์กร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ คลี่คลายความขัดแย้งในกระบวนการทำงาน และการสื่อสารการเปลี่ยนแปลงขององค์กร

เราออกแบบกระบวนการเรียนรู้/หลักสูตรอบรม เพื่อฝึกฝนทักษะที่จำเป็นไปพร้อมๆ กับการแก้ปัญหาที่องค์กรเผชิญอยู่ โดยมีหลักสูตรในด้าน Conflict Facilitation & Management, Collaboration & Team Work, Communication & Organizational Change, และ Leadership Development

 

PUBLIC TRAINING

DOJO Spirit สนใจกระบวนการชีวิตของมนุษย์ในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ การค้นหาความหมายของชีวิต การเลือกเดินบนเส้นทางที่รัก เราก็เชื่อว่า “การเรียนรู้เข้าใจตนเอง” เป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของมนุษย์

DOJO Public Workshop เป็นความตั้งใจของเราในการเป็นพื้นที่บ่มเพาะการเติบโตด้านใน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เป็นชุมชน (Community) เป็นกัลยาณมิตรต่อการเรียนรู้ขัดเกลาตนเอง

Print Friendly, PDF & Email