Facilitator & Change Agent Development Program

FACILITATOR & CHANGE AGENT DEVELOPMENT PROGRAM

หลักสูตรฝึกอบรม Facilitator & Change Agent

เพื่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างยั่งยืน

 

5 modules (2 วัน / module รวม 10 วัน)

 

เป้าหมาย
เป้าหมายด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ :
 • เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำแบบ Facilitator & Change Agent ที่ถือเป็นบทบาทและกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กรยุคใหม่ ให้มีทักษะในการบริหารทีมงานและองค์กรอย่างมีส่วนร่วม เกิดความไว้วางใจ แรงบันดาลใจและเป็นหนึ่งเดียว
 • เพื่อสร้าง Facilitator & Change Agent ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างยั่งยืน และได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย
 • เพื่อพัฒนา Facilitator & Change Agent ให้มีทักษะการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ สื่อสารเข้าถึงผู้คนในทุกระดับ และกระตุ้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
เป้าหมายด้านวัฒนธรรมองค์กร:
 • เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เปิดรับฟังปัญหาและหาทางออกร่วมกันอย่างยั่งยืน
 • เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง ร่วมกันขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้วยแรงบันดาลใจ และความเป็นหนึ่งเดียว
เป้าหมายด้านการพัฒนาองค์กร:
 • เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองค์กร ให้เกิดการสื่อสารและทำงานร่วมกันอย่างเข้าอกเข้าใจ และได้รับความร่วมมือในทุกระดับ

 

ผลลัพธ์
 • ผู้นำแบบ Facilitator & Change Agent ที่สามารถเปิดใจรับฟังลูกน้องในทีมงานได้ สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดี บนพื้นฐานของความไว้วางใจและความร่วมไม้ร่วมมือ
 • ผู้นำแบบ Facilitator & Change Agent ที่สามารถเห็นคุณค่า นำพาการเรียนรู้และดึงศักยภาพของทีมงานออกมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • ผู้นำแบบ Facilitator & Change Agent ที่สามารถนำพาทีมงานให้ทำงานด้วยทัศนคติที่สร้างสรรค์ มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน มีความเป็นมืออาชีพและมีความสุข (Engagement, Excellence and Enjoyment)

 

5 Modules of Facilitator Development Program

.

1) Facilitative Leadership

2) Facilitative Communication

3) Facilitative Coaching Skills

4) Facilitative Meeting

5) Facilitative Conflict & Change

 


 1. Facilitative Leadership
  ผู้นำแบบ Facilitator
Learning Topics & Skills (2 วัน)
 • ผู้นำแบบ Facilitator vs. Control & Command
 • Change Agent กับการสร้างสมดุลระหว่าง งาน (Work) และความสัมพันธ์ (Relationship)
 • ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง 4 ระดับ (Theory U)
 • ฝึกจับประเด็น ค้นหาปัญหาและความต้องการร่วมของทีม/องค์กร
 • พลังแห่งการเห็นคุณค่าและชื่นชม
 • สร้าง Connection to Collaboration

 

Results
 • เป็นผู้นำแบบ Facilitator ที่ได้ใจและได้งาน
 • มีทักษะการรับฟังที่ “เข้าถึงใจ”
 • Change Agent ที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาความไว้วางใจในทีมงานให้ดียิ่งขึ้น

.


 1. Facilitative Communication
  การสื่อสารแบบ Facilitator
Learning Topics & Skills (2วัน)
 • การสื่อสารอย่างสันติในองค์กร
 • การแยกแยะสิ่งที่เห็น กับการตัดสินตีความ
 • การหลอมรวมมุมมองและความคิดที่แตกต่าง เพื่อหาทางออกร่วมกัน
 • เปลียนเสียงบ่นเป็นคำร้องขอ
 • การจัดการรับมือกับอารมณ์ลบ
 • การสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างมีพลัง

.

Results
 • สามารถพัฒนาการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย
 • สามารถสื่อสารเพื่อเข้าถึงผู้คนในทุกระดับขององค์กร และกระตุ้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

 


 1. Facilitative Coaching Skills
  ทักษะการโค้ชทีมงานแบบ Facilitator
Learning Topics & Skills (2วัน)
 • ทักษะการโค้ชเพื่อสร้างพลังให้กับกลุ่ม หรือทีมงาน
 • การตั้งคำถามปลายเปิด
 • การแสดงการเห็นคุณค่า
 • การสืบค้นคำตอบร่วมกัน
 • การพัฒนาศักยภาพของทีมงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

.

Results
 • สามารถส่งเสริมและพัฒนาให้ทีมงานเกิดการพัฒนาและแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน
 • มีทักษะการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีระบบขึ้นในทีมงานและองค์กร

.


 1. Facilitative Meeting
  ทักษะการจัดการประชุมแบบ Facilitator เพือสร้างการมีส่วนร่วม
Learning Topics & Skills (2 Days)
 • การประชุมที่มีพลัง vs. การประชุมที่น่าเบื่อ
 • การเปิดประชุม และดำเนินวงอย่างมีพลัง สร้างพื้นที่ปลอดภัยและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
 • การสร้างสมดุลในบทบาทและระดับอำนาจของวงประชุม
 • ศิลปะการขัดจังหวะ แต่ยังคงรักษาความสัมพันธ์ (เพื่อควบคุมเวลาและกำหนดการประชุม)
 • การแปรเปลี่ยนปัญหาไปสู่ความร่วมมือและการหาทางออกร่วมกัน

.

Results
 • สามารถบริหารจัดการกระบวนการแก้ปัญหาและการคิดร่วมกันในที่ประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย

.


 1. Facilitative Conflict & Change
  การทำงานกับความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงแบบ Facilitator
Learning Topics & Skills (2 วัน)
 • Mindset ของ Facilitator & Change Agent ในการทำงานกับความขัดแย้ง และการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
 • การจัดการและคลี่คลายประเด็นขัดแย้งให้เกิดความเข้าใจ
 • Communicate Buy-in สร้างการมีส่วนร่วมและการยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรในทุกระดับ
 • Transform Conflict to Positive Change พลิกความขัดแย้ง สู่การเปลี่ยนแปลงให้กับผู้คนและองค์กร
 • การสร้างทีมงานให้เป็น Facilitator & Change Agent
 • การหาทางออกที่ทุกฝ่ายพอใจ

.

Results
 • สามารถคลี่คลายความขัดแย้ง และทำงานเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในทีมงาน/องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย

.

.

กระบวนการ
 • 5 Modules สำหรับ Training Workshop รวม 10 วัน (ภายในระยะเวลา 12 เดือน)
 • หลักสูตรแนะนำสำหรับ Facilitator & Change Agents

.

.

.

สนใจปรึกษาปัญหาองค์กร/หลักสูตรฝึกอบรม

ติดต่อ : โทร 083 008 5588

Contact@DOJOSpirit.co

www.dojospirit.co

.

.

.

Print Friendly, PDF & Email