คอร์ส "FACILITATING HEALTHY CONFLICT AT WORK" สิงหาคม 2566


.

“ปลดล็อคให้คนกล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์

เพื่อนำไปสู่การร่วมคิดแก้ปัญหาที่สำคัญของทีมและองค์กรได้”

.

สำหรับผู้สนใจเรียนรู้ศาสตร์ของการ Facilitation / การเป็น Facilitator

ตอนนี้เรามีคอร์ส Public นะครับ


Facilitating Healthy Conflict at Work
: for Driving People & Culture Transformation

———————————————-

The Leader as Facilitator Series

———————————————

Virtual & Face-to-Face Workshop

**  รับจำนวนจำกัด **

Virtual Workshop

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 (เวลา 19:30–21:30 น.)

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 (เวลา 9:00–12:00 น.) 

*Virtual Workshop สามารถรับชมย้อนหลังได้

 

Face-to-Face Workshop

วันที่ 24-26 สิงหาคม 2566 (เวลา 09:00-18:00 น.)

ณ โรงแรมศิวาเทล BTS เพลินจิต

 


คุณกำลังเผชิญกับปัญหา/ความท้าทายเหล่านี้หรือไม่?

1. แม้ว่าทีมงาน/คนในองค์กรจะมีความรู้มีความสามารถ แต่กลับไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ทำให้ไม่สามารถนำไปสู่การคิดแก้ปัญหาที่สำคัญร่วมกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่องค์กรเจอวิกฤตและความท้าทาย

2. ทีมงานดู Nice ต่อกันมากๆ แต่จริงๆ แล้วมีความขัดแย้งซ่อนอยู่ภายใต้ภูเขาน้ำแข็ง ไม่ได้พูดคุยเปิดใจกัน ทำให้ไม่สามารถพัฒนาและแก้ปัญหาที่สำคัญขององค์กรได้

3. ต้องเป็นผู้นำขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) แต่ยังไม่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมและสร้าง Buy-In กับทุกฝ่ายได้

4.ต้องค้นหาวาระ/ประเด็นที่สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร (Transformation) แต่ไม่รู้ต้องทำอย่างไร

5. ต้องเป็นผู้นำหรือคนกลาง ประสานความร่วมมือ ท่ามกลางทีมงานที่มีความขัดแย้งแตกต่างในมุมมองความคิด แต่ต้องหาจุดร่วมเพื่อเดินต่อไปด้วยกัน

6. หลายองค์กรได้เรียนรู้กระบวนการและเครื่องมือใหม่ๆ (เช่น Agile, Design Thinking, กระบวนการคิดเชิง Innovation) แต่คนในทีมและในองค์กร ยังไม่สามารถ มี Healthy Debate / Healthy Conflict เพื่อคิดไอเดียใหม่ๆ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อให้เกิด Innovation ให้กับองค์กรได้

7. ต้องเผชิญกับคนที่ยาก/การพูดคุยที่ลำบากใจ (Difficult People & Difficult Conversation) ไม่รู้จะรับมืออย่างไร

 

 


ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

1. ทีมงานร่วมคิดกันได้แบบ Healthy Conflict เพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่มาจากการมีส่วนร่วม เฉียบคมและทันต่อสถานการณ์/การเปลี่ยนแปลง

2. เรียนรู้กระบวนการและทักษะ (Skill Set) ที่จะช่วยแปรเปลี่ยนพลังของความขัดแย้งสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก

3. การเป็นผู้นำทีม/ผู้นำองค์กร ที่ทำให้คนกล้าคิดแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ มี Healthy Conflict กันได้ ให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างทีม การสร้าง Trust และ Innovation ในองค์กร

4. แนวทางและกระบวนการที่จะช่วยให้คนในทีม/ในองค์กร กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมและสามารถคิดหาทางออกร่วมกันได้

5. สามารถสร้างพื้นที่และความรู้สึกปลอดภัยทางใจ (Psychological Safety) ในภาคปฏิบัติให้เกิดขึ้น ได้จริงในทีมงานและในองค์กร

6. ผู้นำและคนในองค์กรช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์กรและการทำงานที่ให้คุณค่าเรื่อง Diversity, Equity, Inclusion (DEI)

 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่

FACILITATING HEALTHY CONFLICT AT WORK

 

.

 

Print Friendly, PDF & Email