Facilitation ศาสตร์แห่งผู้นำข้ามพ้นตัวตน

 

 .

.

“Facilitation ศาสตร์แห่งผู้นำข้ามพ้นตัวตน”
.

Facilitation เป็นศาสตร์และทักษะของผู้นำยุคใหม่ ในการสร้างการตระหนักรู้ (Awareness based) และนำพาผู้คนสู่การเปลี่ยนแปลง
.

Facilitation ไม่ใช่การพยายามควบคุม ชี้นำ (Manipulation) แต่คือการมอบอำนาจ ให้ทางเลือกและสร้างภาวะผู้นำร่วมให้กับกลุ่มในการตัดสินใจ
.

Facilitation ไม่ใช่การเล่นเกมส์หรือพาทำกิจกรรม (Activity based) แต่คือ การสร้างการตระหนักรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละขณะไปพร้อมๆกัน (Awareness based)
.

Facilitation ไม่ใช่การบังคับ ออกคำสั่ง แต่คือการสร้างพื้นที่ปลอดภัย เชื้อเชิญการมีส่วนร่วม และฝึกให้กลุ่มหรือคนในองค์กรกล้าที่จะนำปัญหา/ ความท้าทายจริงขึ้นมาเปิดใจพูดคุย และคิดแก้ปัญหาร่วมกัน
.

Facilitation ไม่ใช่แนวทางที่เหมาะกับการเป็นผู้นำเดี่ยวสั่งการคนเดียว แต่เป็นศาสตร์ที่เหมาะกับการเป็นผู้นำร่วม ที่ต้องเชื่อมโยงคนเก่งหลายคนให้ทำงานร่วมกัน
.

Facilitation ไม่ใช่การพูดคุยเพื่อการปรองดองสามัคคี แต่คือการเปิดรับทั้งความขัดแย้ง และมุมมองที่แตกต่าง
.

Facilitation ไม่ใช่แค่การจับประเด็นหรือเนื้อหา แต่คือการจับสัญญาณ วาระและพลังของกลุ่ม ที่กำลังบอกทิศทางของการเผยซึ่งปัญญาร่วม (Collective Wisdom)
.

ที่สุดแล้ว Facilitation คือศาสตร์แห่งผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่จะช่วยให้เราขัดเกลาตัวเอง ทำงานได้อย่างข้ามพ้นตัวตน สร้างความเป็นผู้นำร่วมให้กับกลุ่ม บ่มเพาะการเรียนรู้ เติบโตให้กับผู้คนในสังคมองค์กรของเราได้อย่างตื่นรู้และยั่งยืน

 

บทความโดย : โอม รัตนกาญจน์ 
.
.

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Facilitation/Facilitator ได้ที่

Facilitator ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่กับการเปลี่ยนแปลงองค์กร  https://dojospirit.co/facilitator-for-od/

ทำความรู้จักกับ 3 บริบท ของงาน FACILITATOR  https://dojospirit.co/facilitator-contexts/

.

.

สนใจเรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ของการเป็นผู้นำแบบ Facilitator

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://dojospirit.co/facilitation-m1-oct2020/

.

 

สนใจปรึกษาปัญหาองค์กร/หลักสูตรพัฒนาผู้นำ

ติดต่อ : โทร 083 008 5588, 081 809 5525

Contact@DOJOSpirit.co

www.dojospirit.co

 

#FacilitationSkills

#LeaderAsFacilitator
#SelfTranscendence
#TheArtAndScienceOfFacilitation
#DojoSpirit

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email