Deep Listening at Work

DEEP LISTENING AT WORK

: Mindfulness in everyday life

 

ศิลปะของการฟังและการคิดร่วมกัน

.

การฟังอย่างลึกซึ้งเป็นหัวใจของการสร้างความไว้วางใจ
สร้างความร่วมมือ ซึ่งนำไปสู่การคิดแก้ปัญหาร่วมกัน

.

ปัญหาในองค์กร
 • คนในทีมงาน/องค์กร ไม่เปิดรับฟังกัน ในห้องประชุมเงียบ ไม่มีใครกล้าพูด แต่ออกมาคุยกันนอกห้อง
 • ทีมงานเป็นคนเก่ง มีประสบการณ์ แต่คุยกันไม่รู้เรื่อง ต่างคนต่างยึดถือมุมมองความคิดของตัวเอง ทำงานร่วมกันยาก
 • ต่างฝ่ายต่างแผนกที่ต้องทำงานด้วยกัน แต่ไม่คุยกัน เมื่อเกิดปัญหา มักโยนความผิด ปกป้องตัวเอง

 

ทางออก

สร้างการตระหนักรู้ (Awareness) ในการฟังอย่างเปิดรับ และไม่ด่วนตัดสิน

องค์กรสามารถเริ่มต้นด้วยการสร้างการตระหนักรู้ให้บุคคลากรเห็นถึงความสำคัญของการฟังอย่างเปิดรับและไม่ด่วนตัดสิน ที่จะนำไปสู่การทำงานร่วมกันได้อย่างเข้าใจและยอมรับกันมากขึ้น โดยเริ่มที่การฝึกฝน “การฟังอย่างลึกซึ้ง” (Deep Listening) อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการสื่อสาร การสร้างความไว้วางใจ และการเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน การฟังอย่างลึกซึ้งทำให้เราได้ยินในสิ่งที่คนไม่ได้พูด เป็นการฟังที่ทำให้เราเข้าถึงคุณค่าเบื้องลึก ว่าอะไรคือสิ่งที่อีกฝ่ายแคร์และให้ความสำคัญ

 

ต่อยอดทักษะการฟัง สู่การคิดแก้ปัญหาร่วมกัน

เมื่อฝึกการฟังอย่างลึกซึ้งได้อย่างมีคุณภาพดีแล้ว สามารถต่อยอดสู่กระบวนการคิดแก้ปัญหาร่วมกันได้ โดยใช้ปัญหา/ความท้าทายในการทำงานจริงเป็นโจทย์ให้ทีมงานร่วมคิด หาทางออก และฝึกฝนการทำงานงานเป็นทีมร่วมกัน ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้งสามารถฝึกฝนได้อย่างต่อเนื่องในวิถีการทำงานจริง (เช่น การประชุมทีม การระดมสมอง การรับฟังความคิดเห็น การทำโปรเจคร่วมกัน) เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรของการฟังและการคิดร่วมกัน

 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ (Learning Topics)
 • Why “Deep Listening”: ทำไมต้องฟังอย่างลึกซึ้ง
 • 4 Levels Of Listening: การฟัง 4 ระดับ
 • Listening & Self Awareness: การฟัง กับการตระหนักรู้เท่าทันตนเอง
 • Mindful Listening: ฝึกสติ เท่าทันโหมดอัตโนมัติของการด่วนสรุป ตัดสิน ตีความ โต้แย้ง
 • Being Vs. Knowing: การเป็น การรู้
 • Deep Listening Skills: ทักษะที่สำคัญของการฟังอย่างลึกซึ้ง
 • Safe Space & Trust: การสร้างพื้นที่ปลอดภัย และความไว้วางใจ
 • Collaborative Communication: การฟังและการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือ แม้มีจุดยืนและมุมมองที่แตกต่าง
 • The Art Of Listening & Thinking Together: ศิลปะของการฟังและการคิดร่วมกัน
 • Culture Of Listening: การสร้างวัฒนธรรมของการฟังในทีมงานและองค์กร

.

กระบวนการ
 • โปรแกรมเบื้องต้น 2 วัน
 • โปรแกรมต่อเนื่อง เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน 3-6 เดือน

 

สนใจปรึกษาปัญหาองค์กร/หลักสูตรฝึกอบรม

ติดต่อ : โทร 083 008 5588

Contact@DOJOSpirit.co

www.dojospirit.co

Print Friendly, PDF & Email