Complex Problem Solving

Complex Problem Solving

แก้ปัญหาองค์กร สร้างทีม พัฒนาผู้นำ

 

“แก้ปัญหาจริงขององค์กรที่เร่งด่วน ซับซ้อน และมองไม่เห็นทางออก”

 

องค์กรของคุณมีปัญหานี้หรือไม่?
  • องค์กรทุ่มงบมากมายไปกับการอบรม แต่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง คนเรียนไม่ได้นำกลับไปใช้ ไม่มีการฝึกฝนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
  • ปัญหาเดิมเกิดขึ้นซ้ำๆ แต่ไม่มีการคิดแก้ปัญหาร่วมกัน  ต่างคนต่างมีมุมมองต่อปัญหาที่แตกต่าง ยากที่จะคุยกันรู้เรื่อง
  • การทำงานเป็นทีมยังไม่มีประสิทธิภาพ ศักยภาพของทีมและคนในองค์กรยังไม่ถูกใช้อย่างเต็มที่
  • องค์กรมีเวลาและงบประมาณที่จำกัด แต่จำเป็นต้องสร้างทีม เพื่อพัฒนาธุรกิจให้อยู่รอดเติบโต ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

 

ทางออก

 

ใช้ปัญหา/ความท้าทายจริงขององค์กรเป็นโจทย์ในการพัฒนาทีมและภาวะผู้นำ

กลยุทธ์คือการใช้ปัญหา/ความท้าทายจริงขององค์กรมาเป็นโจทย์ฝึกการทำงานเป็นทีม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การร่วมแก้ปัญหาที่เร่งด่วน ซับซ้อน และยังไม่เห็นทางออก เพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจ

 

ก่อนรีบหา Solution ทีมงานต้องตระหนักรู้และเห็นพ้องถึง “ปัญหาที่แท้จริง” ร่วมกันก่อน

โดยใช้กระบวนการสืบค้นผ่านการตั้งคำถาม เพื่อให้ทีมงานฝึกการไม่ด่วนสรุป ตัดสินและหาทางออกตามความคิดของตน แต่ต้องฝึกรับฟังและเชื่อมโยงมุมมองของทุกคน กระบวนการนี้จะช่วยให้สมาชิกทีมเข้าใจและยอมรับ (Buy In) ถึงรากเหง้าของปัญหาและทิศทางในการหาทางออกร่วมกัน

 

แนวทางนี้เรียกว่า Action Learning หรือกระบวนการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ โดยให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาและการเรียนรู้ของทีมงานเท่าเทียมกัน และสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดคือ สามารถแก้ปัญหาองค์กร (Problem Solving) สร้างทีม (Team Building) และพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) ไปพร้อมๆ กัน

 

กระบวนการ
  • โปรแกรมเบื้องต้น 2 วัน
  • โปรแกรมต่อเนื่อง เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน 3-6 เดือน

 

.

สนใจปรึกษาปัญหาองค์กร/หลักสูตรฝึกอบรม

ติดต่อ :   โทร 083 008 5588, 081 809 5525

Contact@DojoSpirit.co

www.dojospirit.co

Print Friendly, PDF & Email