Service

CONFLICT FACILITATION

เราเชื่อว่า การที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหาคือจุดเริ่มต้นที่ดีในการหาทางออกอย่างยั่งยืน สิ่งสำคัญที่สุดคือ เมื่อเกิดปัญหาหรือความขัดแย้ง ผู้คนในองค์กรจะสามารถพลิกความขัดแย้งให้เป็นโอกาสในการเติบโตหรือพัฒนาองค์กรได้อย่างสร้างสรรค์

22 05 2017 / Posted by Admin
WORKING WITH CONFLICT AND CHANGE

ศิลปะการทำงานกับความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงอย่างไร้แรงต้าน “เราไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยความคิดแบบเดียวกับที่เราสร้างปัญหานั้นขึ้นมา” – อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

07 12 2017 / Posted by admin
CORE VALUES & CORPORATE CULTURE DEVELOPMENT

DOJO Spirit ให้คำปรึกษา (Consulting) ในการออกแบบกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการกำหนด Core Value & Corporate Culture ให้กับองค์กร

30 11 2017 / Posted by Admin
LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM

Leader แตกต่างจาก Manager เพราะการมีภาวะผู้นำ (Leadership)อาจไม่ได้มาเพราะรับตำแหน่ง หากเป็นเพราะสิ่งที่ผู้คนให้เรา เคารพนับถือเรา มีความเป็นผู้ใหญ่ ดูแลคนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้นำที่ได้ใจคนและได้งาน

22 05 2017 / Posted by admin
SUSTAINABLE TEAM BUILDING

SUSTAINABLE TEAM BUILDING   in consulting service...

30 11 2017 / Posted by Admin
Conflict Management at Work

“ความขัดแย้งคือโอกาสในการเติบโตของผู้คนและองค์กร”

22 05 2017 / Posted by admin
Turn conflict to collaboration

เปลี่ยนความขัดแย้ง ไปสู่ความร่วมมือ Turn conflict to collaboration เมื่อต้องทำงานอยู่ในบทบาทที่ดูแลความต้องการของหลายๆฝ่าย และบ่อยครั้งแต่ละฝ่ายขัดแย้งเห็นไม่ตรงกัน

22 05 2017 / Posted by admin
Oneness Team: Team-Building for Collaboration

Team Building ที่มีความหมาย คือการเปิดใจ พูดคุย รับฟัง มองเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน

17 07 2017 / Posted by Admin
Cross-Functional Collaboration

“การสร้าง “ความร่วมมือ” เป็นทั้งเรื่อง Mindset และกลยุทธ์การทำงาน”

22 05 2017 / Posted by Admin
Complex Problem Solving

Complex Problem Solving เราใช้ปัญหา/ความท้าทายจริงขององค์กรเป็นโจทย์ในการพัฒนาทีมและภาวะผู้นำ

22 05 2017 / Posted by admin